Handel, och handel och vandel


Installation, 2009.

Så som det är Sväries Rijke icke minder oanstendigt än skadeligit att sådana arbeten eller fabriquer skola köpas utrijkes ifrån, som af inrijkes Materialer giorde ähro, så synes icke minder billigt än nyttigt att inrijkes Manufacturer der af inrettas och promoveras.


                                              Christopher PolhemDe ekonomiska partnerskapsavtalens utvecklingsinverkan kommer att bero på vilken effekt de har på:

- Minskningen av nettotullintäkterna och effekterna på AVS-staternas budgetar,

- Förbättrat utbud i AVS-ländernas ekonomier och kundernas tillgång till importerade EU-produkter

- Ökad export till EU från AVS-länderna genom förbättrade ursprungsregler, vilket kommer att leda till ekonomisk tillväxt mer sysselsättning och ökade statsinkomster som kan användas till att finansiera sociala åtgärder.


                                               EuropaparlamentetEU har högre tullar på kläder än på bomull, högre på rostat kaffe än på orostat och högre på marmelad och saft än på frukterna de görs av.


                                                        Frihandel.nuAfrikanska parlamentariker uttryckte oro över att lokal industri ska slås ut i konkurrensen med europeiska storföretag om marknaderna öppnas upp för snabbt. Oron var stor att afrikanska länder med EPA skulle förlora politiskt handlingsutrymme att driva en politik för att främja industrialisering, bygga upp konkurrenskraft och diversifiera produktionen.


                                     Karin Gregow, Forum SydDet borde heta Materia mot Materia och Manufactur mot Manufactur och det ike allenast med Ängland, utan och alla andra utleningar.


                                              Christopher PolhemVi afrikaner ber inte om allmosor. Vi vill istället få chansen att konkurrera, att sälja våra varor till västs marknader, få del av investeringar och fullt ut delta i det globala handelssystemet. Bara handel kan skapa uthållig ekonomisk tillväxt och en självständig utveckling.


                      Yoweri Museveni, Ugandas president
En installation som tar avstamp i Christofer Polhems ekonomiska teorier och tankar och jämför dessa med EU:s frihandelsavtal. 

Polhem förespråkade och var med om att starta svenska fabriker som kunde ta till vara på de svenska råvarorna och skapa produkter för Sverige men också för en utländsk marknad. Man kan säga att Polhems vision var att öppna upp nationsgränserna och samtidigt ge varje enskild stat möjlighet att bygga upp en egen ekonomi. Trehundra år senare motverkar EU resultatet av sådana visioner genom frihandelsavtal som placerar de afrikanska staterna i en beroendeställning gentemot EU.


Det fascinerar mig hur historiska tankegångar och drivkrafter, från den enskilda människan men också från större rörelser, kommer igen. Vi trampar på i samma hjul och människan och samhället ställs inför samma dilemman och problem som i alla tider. Jag använder mig gärna av vår historia i min arbetsprocess och jag roas av att gräva fram intressanta historiska företeelser och hitta olika ingångsvinklar till presentationen av mitt verk.
English


An installation that takes off in Christofer Polhem's economic theories and thoughts and compares them with the EU Free Trade Agreement.

Polhem advocated and started up Swedish factories that could make use of Swedish raw materials and create products for Sweden, but also for a foreign market. One can say that Polhem's vision was to open up national borders, while giving each individual state the opportunity to build up its own economy. Three hundred years later, the EU is counteracting the results of these visions through free trade agreements that put the African states in a state of dependence to the EU.


It fascinates me how historical thinking and trends, from individuals, but also from larger movements, come again. The world spins around and man and society face the same dilemma and problems as in all times. I like to use our history in my working process and I am amused to dig out interesting historical phenomena and to finding different inputs for the presentation of my work.