The Wings of Your Nation


Installation, 2008.

Produkter som är till för att döda folk kan också rädda folk men det är något tabu för lilla Sverige.


David 2007-10-10 15:14


Varför gjorde du värnplikten om du tycker det är PINSAMT att strida för sitt lands suveränitet?


Lövet 2007-10-10 15:29


Sofistikerad vapenteknologi behövs om man är på den sidan som inte hjärntvättar folk att offra sina liv i självmordsattacker. Våld föder våld, visst. Men när det gäller antidemokrater är ett mer korrekt uttryck; våld kräver våld.


Niklas 2007-10-10 20:17


Man blir stolt när man tänker på hur excellenta vapen vi kan tillverka i det här landet, men jag är inte nöjd: exporten måste öka!


Arvid 2007-10-12 08:12


Utan krig så hade vi nog knappt haft jetplan nu och mycke annat, krig leder till att enormt mycke pengar lägs ner på forskning och utveckling av att förbättra fordon och vapen m.m, som sedan kan användas i de civila.


Jeje 2007-10-12 14:26


"Det har hånats. Kallats superflopp och fiasko". Av journalisterna ja. Vi vanliga människor har bara varit stolta.


Arvid 2007-10-13 15:01Med hjälp av Maud Olofsson, Kjell Bergqvist-filmer och löjrom försökte Saab sälja Jas 39 Gripen till det indiska flygvapnet. Något som kan komma att resultera i Sveriges största industriorder någonsin. För att affären ska gå i lås måste Saab och Sverige marknadsföras på ett effektivt sätt. Det handlar om Sverigebilden. 


Bilden av Sverige utomlands handlar ofta om ett ärligt, allvarligt och lutherskt land. I Indien är det mer komplicerat. Bofors har för många indier blivit ett adjektiv som beskriver något ruttet och skumt.

I Sverige råder det delade meningar om vapenindustrin som försörjer vårt land. Jag antog att i princip hela svenska folket föraktar den svenska vapenindustrin men jag hade fel. 


Sveriges stolthet, Jas 39 Gripen, fick därför transformeras till pappersflygplan. Flygplanen har därefter återgått till sitt ursprungliga material, men behållit formen. Den strama och slicka macho-estetiken som Gripen använder sig av i all sin marknadsföring har varit ledordet i skapandet. Jag ville producera en dekorativ produkt som skulle kunna representera Sverige. Man kan likna den vid en ny dalahäst eller varför inte låta den ersätta svenska flaggan?
English


Products that are made for killing people can also save people but it is some how taboo for little Sweden.


David 2007-10-10 15:14


Why did you do military service if you find it embarrassing to fight for your country's sovereignty?


Lövet 2007-10-10 15:29


Sophisticated weapons technology is needed if you’re on the side that doesn’t brain wash people to sacrifice their lives in suicide attacks. Violence begets violence, sure. But when it comes to anti-democrats a more correct expression is; violence requires violence.


Niklas 2007-10-10 20:17


You feel proud when one considers how excellent weapons we can manufacture in this country, but I am not satisfied: exports must increase!


Arvid 2007-10-12 08:12


Without war, we had barely had enough jetplanes now a days, war contributes to enormous investments within research and development to improve vehicles, weapons etc., that can be used within the civil life.


Jeje 2007-10-12 14:26


”It have been mocked. Called super flop and fiasco”. By journalists yes. We ordinary people have only been proud.


Arvid 2007-10-13 15:01Saab tried to sell the Swedish fighter Jas 39 Gripen to the Indian Air Force with help from Maud Olofsson, Kjell Bergqvist-movies and roe. Something that might result in Sweden’s largest industrial order ever. To seal the deal they have to market Saab and Sweden effectively. It’s all about the image of Sweden. 


The global image of Sweden is most often an honest, serious and Lutheran country. In India, it is more complicated. Bofors have become an adjective describing something rotten and dark for many Indians. In Sweden there are different opinions about the weapon industry that’s supplying our country. I assumed that most of the Swedish population despise the Swedish weapon industry, but I was wrong. 


The Swedish pride, JAS 39 Gripen were therefore transformed into paper-airplanes. The aircraft has then returned to its original material, but kept its shape. The stiff and lick macho aesthetics that Gripen uses in their marketing has been the theme of the creation. I wanted to produce a decorative product that could represent Sweden. You can compare it with the Dala-horse or why not let it replace the Swedish flag?

The Wings of Your Nation 

It is no ordinary fighter. It is your pride, it is your wings. 

Through long-term partnership, generating lasting national 

benefits, this fighter is committed to your future. 


The Face of Success 

It provides the potential for wider economic and social value 

to be generated across the widest spectrum of sectors 

producing a real positive impact on the economy as a whole.