Örebro 1886 - Göteborg 2001


Site specific public installation, 2006.

Kanalupproret i Örebro var en massiv styrkedemonstration som initierades av kanalarbetare. Efter en lång arbetsdag samlades hundratals kanalarbetare. De var missnöjda med myndigheterna och sin sociala situation och startade därför en våldsam protest. Protesten övergick i tumult varpå polisen fick ingripa. Polisens ingripande upprörde kanalarbetarna som därför försökte storma polisvaktkontoret med bland annat stenar. Både poliser och kanalarbetare skadades. Denna händelse har många likheter med vad som hände i Göteborg 2001 då tiotusentals människor kom till Göteborg för att demonstrera och protestera under EU-toppmötet och det amerikanska presidentbesöket. Man ville diskutera de globala rättvisefrågorna, men istället var det våldet som segrade. Protesterna slutade med stenkastning och skjutande poliser. Historien går igen.


Man brukar mena att vi ska lära oss av vår historia men gör vi verkligen det? Historiska händelser som dessa upprepas på nytt, trots att det var mer än hundra år sedan. 


Dagen efter att verket placerades ut forslades det bort av polisen. Innan dess hade högen minskat till hälften, några stenar hade tagits hem, andra hade placerats ut på andra platser i stan. Polisen beslagtog stenarna då de trodde att de skulle komma att användas av Syndikalisterna i en antinazistisk demonstration. Media fick nys om detta och ifrågasatte polisens agerande och undrade förstås vart stenarna tagit vägen, vilket polisen inte kunde svara på. Rubriker i stil med ”Polisen beslagtog konstverk”  och ”Vapen var konst” florerade därefter i media de följande dagarna.


I och med polisens agerande kom en tredje komponent in i verket. Polisen drog själva paralleller till det som hände under Göteborgskravallerna, utan att läsa den text som fanns på stenarna. Man förväntade sig att historien skulle upprepas och med sitt agerande förvandlade man därmed ett upplysande minnesmärke över kanalupproret till vapen för en ny demonstration. 


Andra har skrivit:


Staffan Lindberg, Aftonbladet

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11008196.ab
English


The channel revolt in Örebro was a massive strength demonstration initiated by channel workers. After a long day of work, hundreds of channel workers gathered. They were dissatisfied with the authorities and their social situation and therefore started a violent protest. The protest turned in to a riot whereupon the police had to intervene. The police's intervention upset the channel workers who, therefore, tried to storm the police office with pavers. Both police and channel workers were injured. This event has many similarities to what happened in Gothenburg in 2001 when tens of thousands of people came to Gothenburg to demonstrate and protest during the EU summit and the US presidential visit. One wanted to discuss the global justice issues, but instead the violence took over. The protests ended with pavers flying in the air and police shooting. History is repeated.


One say that we should learn from history but do we really do that? Historical events such as these are repeated again, even though it was more than a hundred years ago.


The day after I placed my installation on the street, it was thrown away by the police. Before that, the pile of pavers hade reduced to half, some pavers had been taken home, others had been placed in other places in the city. The police seized the pavers because they thought they would be used by the syndicalists in an anti-Nazi demonstration. Media found out about this and questioned the actions of the police and asked where they left the pavers. But the police couldn’t answer. Headlines like ”Police seized artwork" and "Arms were art" then flourished in the media the following days.


The intervention of the police became a third component of the work. The police themselves drew parallels to what happened during the Gothenburg riots, without reading the texts on the pavers. They believed the story to repeat and with their actions they turned an informative memorial to the channel revolt into weapons for a new demonstration.


Others have written:


Staffan Lindberg, Aftonbladet (Swedish)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article11008196.ab

Media reporting:Expressen Örebro, 2006-12-02

Konstverk plockades bort - polisen misstänkte brott

Konstskoleeleven Anna Lidbjörk hade gjort ett monument till minne av en facklig strid i Örebro 1886, en strid som kulminerade i kravaller. Men stadens polis trodde att verket skulle användas som kastdon i en demonstation och tog i torsdags bort det, skriver Nerikes Allehanda.
2006-12-01 22:41 (Allmänt)

Gatukonst ett hot - trodde polisen


ÖREBRO

Polisen trodde att ett 50-tal gatstenar i centrala Örebro skulle användas vid demonstrationer i torsdags kväll.

Alltsammans kördes bort.


Men det var ett konstverk som konstskoleeleven Anna Lidbjörk

gjort och placerat i korsningen Storgatan - Fredsgatan.

- Jag blev förstås väldigt förvånad när jag fick höra att det jag åstadkommit inte fanns längre, säger hon till NA.

Anna Lidbjörk hade gjort ett monument över kanalarbetarnas kravaller i Örebro 1886.

Det skrev hon också på en lapp och förklarade att det var en historisk händelse att jämföra med Göteborgsupploppen 2001.

Sent på torsdagseftermiddagen såg polisen de drygt 50 gatstenarna och även lappen där kravallerna i Göteborg nämndes.

- Jag jobbade inte då men vet att kommunen kontaktades och att någon där ordnade så att gatstenarna kördes bort. Tydligen uppfattades det inte som ett konstverk utan en hög med stenar som skulle kunna användas vid demonstrationer, säger länsvakthavande befäl Anders Wallin vid Örebropolisen.

Kriminalkommissarie Karl-Axel Karlsson säger att det vid ett möte hos polisen på fredagsmorgonen informerades om att stenar körts bort från city.

- Det handlade inte om ett direkt beslag utan bortforsling.

Peter Ekström är rektor på Örebro Konstskola och säger att han under fredagen fick veta att monumentet var borta.

LÄS MERA I LÖRDAGENS NA 


MONICA BERNDTSSON Artikel från na.se (http://na.se/artikel.asp?intId=1079754)

Copyright © Nerikes Allehanda 1995-2006

Nerikes Allehanda, N Strandgatan 5, 701 92 Örebro. Tel 019-15 50 00.
Aftonbladet publicerad 2006-12-03

Vapen var konst


Örebropolisen släpade bort hennes monument

Konsteleven Anna Lidbjörk, 22, gjorde ett monument mot polisvåldet.

  Då slog polisen till.

  – Vi forslade bort det av säkerhetsskäl, säger kriminalkommissarie Karl-Axel Karlsson.   Anna Lidbjörk hade lagt ner veckor på konstverket, som kopplade samman ett fackligt uppror i Örebro på 1880-talet med Göteborgskravallerna 2001.

  Verket bestod av 50 orangemålade gatstenar och en skylt som berättade om bakgrunden. I onsdags ställdes det ut i en gatukorsning i centrala Örebro som en del av en elevutställning som Örebro konstskola ordnade.

  – Det var hur tydligt som helst att det var ett konstverk, säger Anna Lidbjörk.

  Det tyckte inte polisen.

  Redan på torsdagen forslade de bort verket.

  Karl-Axel Karlsson på Örebropolisen skyller beslutet på att det skulle hållas 30 november-demonstrationer mot rasism på platsen samma kväll.

  – Vi var rädda för att de skulle komma till användning. Gatstenar har vi fått nog av, säger han.


  Är ni kulturfientliga på Örebropolisen?


  – Det handlar inte om det. Vi har inget emot kultur, inte jag i alla fall.

  Anna Lidbjörk trodde först att konstverket vandaliserats.

  – När jag hörde att det var polisen som tagit det kändes det mest komiskt. Händelsen blev en del av konstverket på något sätt.Staffan Lindberg
150 SVT Text         Lördag 02 dec 2006

   KULTUR Publicerad 2 december         


  Konstverk togs för kravallmaterial    


  En konstskoleelev hade gjort ett      

  monument till minne av en facklig     

  strid i Örebro 1886, en strid som     

  slutade i kravaller. Men konstverket  

  försvann plötsligt i torsdags,        

  rapporterar SVT:s Tvärsnytt.          


  Det var polisen som trott att verket, 

  en installation av ett 50-tal gat-    

  stenar, var ihopsamlat för att slåss  

  med på 30-novemberdemonstrationen.    


  Polisen tog kontakt med kommunen som  

  helt sonika lät forsla bort stenarna. 

  Ett förklarande meddelande från upp-  

  hovskvinnan räckte inte för att       

  polisen skulle tolka verket rätt.